Údaje

Program poskytuje vysoký komfort pri vytváraní evidencie nájomných zmlúv na podklade údajov katastra nehnuteľností. Užitočné, ale nie nevyhnutné, pri určení obhospodarovaného územia (predmetu nájmu) sú údaje dielov LPIS a ortofoto máp.

Údaje katastra nehnuteľností

Údaje dodávame na základe objednávky po uhradení zálohovej faktúry v požadovanom rozsahu pre katastrálne územia vo formátoch:

  • FÚVI - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra i projektu pozemkových úprav
  • DBF - alternatívny vstup pri importe vybraných popisných údajov katastra nehnuteľností

Použitie údajov vyžaduje dodržanie obchodných a licenčných podmienok.

Poskytnutie údajov a každá ich aktualizácia sú spoplatnené podľa platného Cenníka údajov. Aktuálna priemerná cena úplných údajov za 1 katastrálne územie je 242 €.

Ortofoto mapy

Údaje ortofoto máp na základe licenčnej zmluvy dodávame vo formáte:

  • JPEG - formát rastrových máp doplnený o súbory súradnicového pripojenia (georeferencovania)
  • RIC - interný formát rastrových súborov programu Agris

Poskytnutie údajov a každá ich aktualizácia sú spoplatnené špeciálne zvýhodnenými cenami aktuálne 0,16 €/ha pre poľnohospodárske subjekty. Údaje za zvýhodnené ceny sú poskytované maximálne v rozsahu extravilánu požadovaných kat. území.

Užívacie, produkčné diely (LPIS)

Údaje dielov LPIS slúžiace na vyplácanie dotácií PPA sú v súčasnosti poskytované výhradne Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) vo formáte:

  • SHP - formát vektorových máp súradnicovom systéme S-JTSK s objektami doplnenými o atribúty

Cena za CD-nosič s digitálnou vrstvou LPIS vo formáte *.shp (v obmedzenom rozsahu podľa usmernenia MPRV SR, len oprávnenému žiadateľovi a to v nevyhnutnom rozsahu, podľa predloženej „Prílohy k Jednotnej žiadosti ...“ predkladanej na PPA) je v Cenníku výkonov. Aktuálne 0,35 €/ha.

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.20

Aktualizácia

27. novembra 2023

Obrazok