Modul Evidencia pozemkov

Modul Evidencia pozemkov slúži na evidenciu obhospodarovaných parciel, ich vlastníkov, správcov a nájomných zmlúv.

Popis modulu

Modul umožňuje určiť obhospodarované plochy (hony). Následne funkciou pre aktualizáciu pozemkov určí grafickou identifikáciou parcely na týchto plochách a ich vlastníkov prípadne správcov. Ďalej vyhľadá vlastné pozemky, pozemky známych vlastníkov a pozemky v správe SPF.

Základné vlastnosti
 • Možnosť určenia a aktualizácie obhospodarovaných plôch graficky, plochami LPIS, plochami vybraných parciel (C resp. E)
 • Generovanie prenajímateľov, vlastníkov zastupovaných SPF
 • Zlučovanie prenajímateľov, presun vlastníkov (neznámi-známi)
 • Možnosti ohodnotenia pozemkov, určenie výšky nájmu percentom, sumou
 • Tlač zmluvy, príloh (zoznamy parciel s podielmi, hodnotou, nájmom), šekov, obálok,...
 • Zobrazenie obhospodarovaných, prenajatých plôch v mape, tlač
Praktické použitie
 • Vytvorenie podrobnej evidencie obhospodarovaných pozemkov na podklade údajov katastra nehnuteľností
 • Vytvorenie a správa nájomných zmlúv s vlastníkmi a správcami pozemkov (SPF)
 • Evidencia v súlade s Vyhláškou č. 249/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. júna 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
 • Tlače zmlúv, príloh, výpisov, mapových výrezov, ...
 • Zobrazenie obhospodarovaných plôch, vlastných a prenajatých pozemkov, pozemkov v zmluvách

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok